KvK: 68019947
BTW nr. : NL187355861B01

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Kachelhandel LuBeKo, gevestigd te Den Helder
Versie geldig vanaf 21-09-2016
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kachelhandel LuBeKo en op iedere tussen Kachelhandel LuBeKo en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de Website van Kachelhandel LuBeKo. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Kachelhandel LuBeKo behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Kachelhandel LuBeKo erkend.
1.4 Kachelhandel LuBeKo garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Kachelhandel LuBeKo bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Kachelhandel LuBeKo zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kachelhandel LuBeKo geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Orders boven de 100,- euro worden gratis thuis bezorgd binnen Nederland , met uitsluiting van de wadden eilanden.
Op Texel rekenen we ook geen verzendkosten boven de 100,- euro.
Alle andere wadden eilanden bezorgkosten in overleg.
2.6 De in de overeenkomst genoemde levertijd is bij benadering en deze kan ondermeer afhangen van het tijdstip waarop met eventuele door Kachelhandel LuBeKo te verrichten werkzaamheden kan worden aangevangen. Hierbij is ondermeer van belang: de dag van ontvangst door Kachelhandel LuBeKo van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. en het tijdstip van de vervulling door de wederpartij van de voor het aanvangen van de werkzaamhedennoodzakelijke formaliteiten
2.7 Enkele overschrijding van de beoogde levertijd heeft niet tot gevolg dat Kachelhandel LuBeKo in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist waarbij aan Kachelhandel LuBeKo een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen
2.8 Eventueel door Kachelhandel LuBeKo te verrichten meerwerk zal – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – een gezien de betreffende omstandigheden redelijke verlenging van de levertijd tot gevolg mogen hebben.
2.9 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Kachelhandel LuBeKo in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de wederpartij boven de in overeenkomst vastgelegde omvang wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
2.10 Kachelhandel LuBeKo is gerechtigd de overeenkomst aan te passen voor zover dat nodig mocht zijn om de te leveren zaken of de installatie daarvan aan te passen aan eventuele wettelijke eisen of voorschriften
2.11 De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico dat:a. de werkzaamheden welke niet tot de opdracht van de leverancier behoren, zoals elektriciens, hak, breek, metsel, beton, stukadoors, schilderwerk of dergelijke werkzaamheden op een juiste wijze zijn verricht en dat dit tijdig – in ieder geval – vóór de beoogde leverantie of vóór de aanvang van de door Kachelhandel LuBeKo te verrichten werkzaamheden is geschied;b. licht en stroom op redelijke afstand beschikbaar zijn, en ter beschikking worden gesteld, en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;c. alle voor de te leveren zaken of de installatie daarvan benodigde vergunningen worden aangevraagd en tijdig aanwezig zijn alsmede dat verplichte meldingen die verband houden met de te leveren zaken of de installatie daarvan tijdig aan de betreffende instantie(s) worden gedaan
2.12 Wanneer de leverantie niet kan plaatsvinden – of de werkzaamheden niet kunnen aanvangen – op het overeengekomen tijdstip wegens redenen binnen de risicosfeer van de wederpartij, dan is de wederpartij gehouden om de tengevolge daarvan voor de leverancier ontstane redelijke kosten, ondermeer in verband met de opslag van de te leveren zaken, aan Kachelhandel LuBeKo te vergoeden
 
Leveringsvoorwaarde bij het afhalen van een product.
2.13 Als u heeft gekozen voor een showroom model zijn wij niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan binnen/buiten kant en/of kleurverschillen.- Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van een installatie als deze niet door ons uitgevoerd is.- Wat nou als u denkt dat u alles goed geïnstalleerd heeft en er toch een probleem ontstaat? Dan kunt u uiteraard een beroep op ons doen. Wij  zullen echter alle dienstverlening bij u in rekening brengen.- Zorg ervoor dat u beschikt over goed en gedegen vervoer. Onze producten zijn niet alleen groot, maar ook in verschillende dozen verpakt. Uw auto zit snel vol. Als u uw spullen zelf komt afhalen, is eventuele transportschade voor eigen risico.- Wij helpen u graag met inladen maar de eventuele schade aan auto zijn voor u eigen rekening.- Als u gekozen heeft voor het ophalen van de goederen, zult u de goederen ook bij ons moeten omruilen als er iets aan de hand is.- Voorwaarde hierbij is dat het onbeschadigde, niet gebruikte artikel in de originele onbeschadigde verpakking wordt teruggebracht in een van onze winkel. U dient de betaalde kassabon of factuur te tonen. - Toch bij u op locatie komen kijken omdat dit praktischer is (omdat alles al geïnstalleerd is), dan is dat geen probleem, maar dan betaalt u wel altijd onze voorrijkosten en eventuele arbeid.


 3. Prijzen / betaling
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.
3.4 Alle Kachelhandel LuBeKo uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
3.5 Wanneer partijen voor het verrichten van de werkzaamheden een richtprijs zijn overeengekomen, Kachelhandel LuBeKo deze mag verhogen wanneer hij kan aantonen dat hij voor het verrichten van de werkzaamheden hogere kosten heeft moeten maken dan hij had begroot. Hij is verplicht de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
3.6 Kachelhandel LuBeKo is gerechtigd om zijn prijs te verhogen in het geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of wijzigingen wanneer hij de wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging. Dit laatste geldt niet wanneer de wederpartij deze noodzaak uit haar zelf had moeten begrijpen.
3.7 Kachelhandel LuBeKo is gerechtigd om de overeengekomen prijs aan te passen wanneer de kostenverhoging een gevolg is van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3.8 Kostenverhogingen die zich voordoen na het moment van het sluiten van de overeenkomst maar vóór het moment van levering of oplevering en die een gevolg zijn van wettelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld een verhoging van het BTW - percentage, mogen door de leverancier aan dewederpartij worden doorberekend.
3.9  Betalingen geschieden á contant of via de bank tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van Kachelhandel LuBeKo.
3.10 Wanneer de wederpartij gerechtigd is om giraal te betalen zal betaling plaatsvinden op een door Kachelhandel LuBeKo aan te wijzen rekening.
3.11 Betaling zal geschieden na levering en installatie, betaling dient binnen  veertien dagen na factuur datum voldaan te zijn.
3.12 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is zij in verzuim en heeft Kachelhandel LuBeKo het recht boven het verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 4%.
3.13 Alle redelijke kosten die in verband staan met een buitengerechtelijke inning van door de wederpartij verschuldigde bedragen, dienen door haar aan Kachelhandel LuBeKo te worden vergoed.Wanneer Kachelhandel LuBeKo in een gerechtelijke procedure waarbij de wederpartij procespartij is, geheel – of grotendeels – in het gelijk wordt gesteld, is de wederpartij gehouden alle in verband met deze procedure door Kachelhandel LuBeKo gemaakte kosten te vergoeden óók voor zover deze kosten het door de rechter aan proceskosten toegewezen bedrag overtreffen. Deze clausule kan door Kachelhandel LuBeKo worden ingeroepen ongeacht of de wederpartij tegen het betreffende vonnis of arrest hogerberoep of cassatie heeft aangetekend.
3.14 Bij annulering van de overeenkomst door koper/opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 25 procent van hetgeen koper/ opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen of, indien dit hoger is, het werkelijke bedrag dat Kachelhandel LuBeKo door de annulering aan schade en gederfde winst lijdt.
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht webwinkel
4.1       Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Kachelhandel LuBeKo. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
      De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Kachelhandel LuBeKo zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Kachelhandel LuBeKo binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
    producten en goederen die gekocht en besteld zijn via een getekende offerte in onze showroom/winkel aan de bedrijfsweg 9 te Den Helder.
    dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is             begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard        dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
    goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de           leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
    goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk     persoonlijk karakter hebben
   produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
    verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden          en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
    verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
    voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die        snel kunnen bederven of verouderen
 

 
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Kachelhandel LuBeKo, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Kachelhandel LuBeKo. Kachelhandel LuBeKo houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Kachelhandel LuBeKo respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Kachelhandel LuBeKo maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
5.4 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.1. De door de Kachelhandel LubBeKo vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom
5.5 Wanneer Kachelhandel LuBeKo– om niet – offertes, tekeningen, berekeningen, e.d. of know-how aan de wederpartij heeft verstrekt, is hij – onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde – gerechtigd tot betaling door de wederpartij in verband hiermee, wanneer blijkt dat de wederpartij aan derden opdrachten heeft verstrekt waarbij van deze gegevens gebruik wordt gemaakt
5.6  De wederpartij zal geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van de leverancier noch know-how die van de leverancier afkomstig is aan derden meedelen, anders dan met toestemming van de Kachelhandel LuBeKo.
 
6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Kachelhandel LuBeKo.) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Kachelhandel LuBeKo. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Kachelhandel LuBeKo gegrond worden bevonden, zal Kachelhandel LuBeKo  de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Kachelhandel LuBeKo bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Kachelhandel LuBeKo) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Kachelhandel LuBeKo gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Kachelhandel LuBeKo voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Kachelhandel LuBeKo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Kachelhandel LuBeKo in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Kachelhandel LuBeKo en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Kachelhandel LuBeKo zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Kachelhandel LuBeKo slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Kachelhandel LuBeKo gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Kachelhandel LuBeKo kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Kachelhandel LuBeKo en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Kachelhandel LuBeKo op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2       Kachelhandel LuBeKo behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
8.3 Kachelhandel LuBeko behoudt zich de eigendom voor van de geleverde, de te leveren en de te installeren zaken tot volledige betaling hiervan heeft plaatsgevonden en tot betaling heeft plaatsgevonden van de hiermee in verband staande werkzaamheden. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op vorderingen die Kachelhandel LuBeKo op de wederpartij heeft in verband met het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen
8.4 Wanneer de zaken reeds zijn geïnstalleerd, is de wederpartij gehouden om – op eerste verzoek van Kachelhandel LuBeKo– bij niet tijdige, of bij niet volledige betaling de zaken te (doen laten) demonteren en aan Kachelhandel LuBeKo af te geven
 
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Kachelhandel LuBeKo gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
10. Overmacht
10.1 Kachelhandel LuBeKo is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Kachelhandel LuBeKo alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Kachelhandel LuBeKo behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Kachelhandel LuBeKo gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Kachelhandel LuBeKo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
11. Aansprakelijkheid
11.1 Kachelhandel LuBeKo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
11.2 Het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van afgeleverde zaken, te verwerken zaken of van gereedschappen van Kachelhandel LuBeKo, die zich in de macht van de wederpartij of in die van een door hem aangewezen derde bevinden, berust bij de wederpartij. Dit is slechts anders wanneer e.e.a. aan de schuld van Kachelhandel LuBeKo is te wijten
11.3 Wanneer de overeenkomst (overwegend) kan worden aangemerkt als een koopovereenkomst, gaat het risico van de verkochte zaken op de wederpartij over bij aflevering, tenzij de wet dwingend rechtelijk anders voorschrijft. Wanneer de overeenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst van aanneming van werk, gaat het risico van het werk over na oplevering, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Het werk geldt als opgeleverd wanneer Kachelhandel LuBeKo aan de wederpartij heeft meegedeeld dat het werk gereed is en deze het werk heeft aanvaard. Bij gebreke van een keuring door de wederpartij geldt het werk als aanvaard na een redelijke termijn van maximaal 2 werkdagen na voornoemde mededeling
11.4 De aansprakelijkheid van de leverancier als gevolg van een toerekenbare tekortkoming is ter keuze van Kachelhandel LuBeKo beperkt tot kosteloos herstel van het betreffende gebrek, tot kostenloze vervanging van de geleverde of de geïnstalleerde zaken of tot het terugbetalen van de in verband met de betreffende prestatie ontvangen bedragen. Kachelhandel LuBeKo zal niet tot meer gehouden kunnen worden.
11.5 Kachelhandel LuBeKo is niet gehouden tot herstel of tot vervanging, noch aansprakelijk voor schade wanneer het vermeende gebrek of de schade het gevolg is van, of in verband staat met, ondeugdelijkheid van: a) zaken afkomstig van, of die zijn voorgeschreven door, de wederpartij, b) de grond en het gebouw waarop en waarin de zaken zijn geïnstalleerd, c) door de wederpartij verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
11.5 Kachelhandel LuBeKo aanvaardt – ongeacht de rechtsgrond van de vordering van de wederpartij – geen aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals – maar niet beperkt tot – vertragingsschade, schade als gevolg van schoorsteenbranden, schade aan zaken van de wederpartij en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
11.6 Indien Kachelhandel LuBeKo niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Kachelhandel LuBeKo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij bevoegd het reeds geleverde resp. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Van overmacht van Kachelhandel LuBeKo is onder meer sprake in geval van stakingen, ernstige storingen in zijn bedrijf, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.
11.7 Op de hierboven genoemde uitsluitingen of beperkingen zal door Kachelhandel LuBeKo geen beroep kunnen worden gedaan: a) indien de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kachelhandel LuBeKo of van zijn leidinggevende ondergeschikten, of b) indien een zodanig beroep in een voorkomend geval onder de gegeven omstandigheden in het licht van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, of c) indien en voor zover deze uitsluiting of beperking op grond van de regels van dwingend consumenten(koop)recht niet is toegestaan en de overeenkomstmet een consument is gesloten.
 11.8 Wanneer Kachelhandel LuBeKo een garantie heeft verstrekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van het niet inachtnemen door de wederpartij van bediening- en onderhoudsvoorschriften, noch vallen hieronder de zich na verhitting voordoende verkleuringen, of kleurafwijkingen in natuursteenproducten.
11.9 Kachelhandel LuBeKo is niet aansprakelijk voor gebreken of schade, onder welke titel dan ook, indien door de wederpartij of door derden reparaties zijn uitgevoerd of wijzigingen zijn aangebracht aan het toestel, het beluchtingsysteem, het rookgasafvoersysteem of enig ander onderdeel van het door Kachelhandel LuBeKo geleverde of gepresteerde.
11.10 Kachelhandel LuBeKo is niet aansprakelijk voor de schade en de gevolgschade aan leidingen of andere voorwerpendie tijdens de werkzaamheden in wanden en of vloeren aanwezig zijn.
11.11 Wanneer aan Kachelhandel LuBeKo niet de opdracht is verstrekt ter plaatse te onderzoeken of te doen onderzoeken of de aanwezige rookkanalen geschikt zijn voor de te plaatsen kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming, dan draagt de wederpartij het risico in verband met eventuele ongeschiktheid van deze rookkanalen.
11.12 Wanneer de rookkanalen langer dan een termijn van 12 maanden voorafgaand aan de plaatsing van de kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming, niet zijn geveegd bestaan er diverse risico’s aan het gebruik hiervan. Wanneer deze risico’s zich openbaren en deze zijn niet een gevolg van een gebrek in de geleverde zaken of van een gebrek in de verrichte werkzaamheden, dan komen alle hiermee in verband staande schades voor rekening van de wederpartij.
11.13 Wanneer Kachelhandel LuBeKo niet ter plaatse heeft onderzocht of er voldoende luchtcompensatie aanwezig is voor de te plaatsen kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming en het aanbrengen van een voorziening voor luchtcompensatie geen onderdeel van de opdracht is, draagtde wederpartij het risico van het eventueel niet aanwezig zijn van voldoende luchtcompensatie. Wanneer de leverancier dit wel in opdracht van de wederpartij heeft onderzocht, draagt hij in beginsel het risico.
11.14 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts ter aanduiding verstrekt zonder dat de te leveren zaak daar specifiek aan moet beantwoorden. Alle monsters worden slechts ter indicatie verstrekt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wanneer er bij de plaatsing van de kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming gebruik wordt gemaakt van natuursteen wijst Kachelhandel LuBeKo er nadrukkelijk op dat zich – vanwege de aard van het materiaal – substantiële afwijkingen kunnen voordoen in verband met eventueel getoonde voorbeelden of monsters.
11.15 Wanneer aan Kachelhandel LuBeKo niet de opdracht is verstrekt te onderzoeken of te doen onderzoeken of, in verband met de beluchting via de kruipruimte, zich in deze kruipruimte stoffen bevinden die de gezondheid direct of indirect schade kunnen toebrengen, dan draagt de wederpartij het risico van eventuele gevolgen van de aanwezigheid van deze stoffen.
 
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Kachelhandel LuBeKo aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Kachelhandel LuBeKo zolang de afnemer de vorderingen van Kachelhandel LuBeKo uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Kachelhandel LuBeKo wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Kachelhandel LuBeKo geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Kachelhandel LuBeKo of een door Kachelhandel LuBeKo aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Kachelhandel LuBeKo haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Kachelhandel LuBeKo zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Kachelhandel LuBeKo.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Kachelhandel LuBeKo en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Helder kennis, tenzij Kachelhandel LuBeKo er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.